"Baltijos" varžybų taisyklės

Vilniaus autostopo klubas

Kasmetinių mėgėjiškų autostopo varžybų "Baltija" taisyklės

1 dalis: Bendrieji nuostatai, trasa, dalyviai, startai, foros. Finišas
2 dalis: Pozicija
3 dalis: Susitikimas automobilyje
4 dalis: Kronika, informacija
5 dalis: Pasitraukimas iš trasos, avarijos signalas, kontrolinis laikas, sankcijos už taisyklių pažeidimus
6 dalis: Apribojimai, draudimai
7 dalis: Porų varžybos
8 dalis: Poilsis (rest) daugiadienėje trasoje
9 dalis: Arbitražas


1 DALIS

BENDRIEJI NUOSTATAI, TRASA, DALYVIAI, STARTAI, FOROS. FINIŠAS

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Startai
1.1.1. Įskaitinis startas duodamas nuo konkrečios vietos.
1.1.2. Iš vieno taško vienu metu leidžiamas tik vienos poros startas.

1.2. Finišas
1.2.1. Finišo momentu laikomas finišo punkto palietimo momentas.
1.2.2. Atvykimu į kontrolinį punktą laikomas lipduko užklijavimo vietos palietimo momentas.

2 DALIS

POZICIJA

Pozicija vadinamas kelio ruožas, kuriame balsuojama nurodyta kryptimi ir tinkamas automobiliui stabdyti.

Pozicijos ilgis nustatomas pagal maksimalų stabdymo kelią esamomis sąlygomis.

2.1. Pozicijoje susitikus dviem dalyviams, atvykęs vėliau turi užleisti poziciją pirmajam, t.y. pasitraukti nuo jo važiavimo kryptimi per stabdymo kelio atstumą arba priešinga kryptimi - iš matomumo zonos.

Ši taisyklė taikoma tais atvejais, kai dalyvis išlaipinamas iš privažiavusio automobilio ir tuomet, kai jis prieina pėsčiomis.

Pozicijos užėmimo momentu laikomas momentas, kada dalyvis kojomis paliečia kelią.

Pozicijos užėmimo momentu prie kontrolinio punkto laikomas atvykimo į kontrolinį punktą momentas. (žr. 1 dalį).

2.2. Vėliau atvykęs dalyvis turi teisę balsuoti tik pasitraukęs iš pirmojo pozicijos važiavimo kryptimi arba iš matomumo zonos priešinga kryptimi.

Balsuoti varžovo pozicijoje draudžiama.

2.3. Pirmojo dalyvio judėjimas važiavimo kryptimi neįpareigoja antrojo judėti taip pat, laikantis atstumo. Antrasis dalyvis turi teisę likti atsitraukęs per reikalaujamą atstumą nuo tos pozicijos, kurią užėmė pirmasis dalyvis antrojo išlaipinimo momentu.

2.4. Varžovų judėjimas kartu įmanomas tik abiem sutikus.

2.5. Pirmajam dalyviui judant prieš važiavimo kryptį, antrasis gali judėti taip pat, laikydamasis reikalaujamo atstumo.

2.6 Antrajam dalyviui judant prieš važiavimo kryptį, turint tikslą išeiti iš pirmojo matomumo zonos, pastarasis turi teisę judėti ta pačia kryptimi, kad sutrukdytų antrajam dalyviui pasitraukti iš matomumo zonos. Bet jei antrasis bent trumpam pasitraukė iš matomumo zonos, pirmasis, vėl įėjęs į matomumo zoną, praranda prioritetą ir šiuo atveju tampa antruoju.

Į matomumo zoną įeina ne tik pagrindinė trasa, bet ir susikertantys keliai, degalinės ir t.t.

Automobilis laikomas sustabdytu konkretaus dalyvio, jei sustojo jo pozicijoje, t.y. pravažiavo jį per stabdymo kelio atstumą arba neprivažiavo iki jo ne daugiau kaip per savo kėbulo ilgį (be priekabos). Norint išvengti ginčytinų situacijų, atstumą galima šiek tiek padidinti.

Pozicija laikoma palikta, jei dalyvis automobiliu ar pėsčiomis kirto jos galinę ribą. Įbėgti į jo poziciją ar balsuoti joje anksčiau negu dalyvis ją paliko (net jei jis jau įsėdęs į automobilį) neleidžiama.

2.7. Dalyvis, pereidamas į naują poziciją ir balsuodamas joje (dažniausiai susikertančiuose keliuose) praranda prioritetą paliktoje pozicijoje.

2.8. Trumpalaikis pasitraukimas iš pozicijos (WC, malkų, informacijos pas kaimynystėje esantį dalyvį ir t.t.) nelaikomas pasitraukimu, jei varžovai buvo perspėti iš anksto.

3 DALIS

SUSITIKIMAS AUTOMOBILYJE

3.1. Dviejų ir daugiau dalyvių važiavimas viename automobilyje leidžiamas.

Dar daugiau - dalyvis prašydamas vairuotoją neimti varžovo pažeidžia taisykles.

Antrasis dalyvis, įsėdės į automobilį, laikomas paimtuoju nepriklausomai nuo pirmojo iniciatyvos.

3.2. Išlipus pozicijoje, paimtasis užleidžia ją paėmėjui.

3.3. Jei paėmėjas, aplenkęs, antrą kartą sustabdė tą patį automobilį, jis pirmumo teisę praranda.

3.4. Jeigu du varžovai vienu automobiliu važiuoja iki finišo ar kontrolinio punkto, pirmuoju laikomas paėmėjas, net jeigu eidami pėsčiomis paimtieji aplenkė jį. Tai galioja tik tuomet, jeigu nė vienas iš jų daugiau nestabdė automobilio, po važiavimo kartu.

Jeigu tarp jų kontrolinį punktą ar finišą pasiekia varžovas, atvykęs savarankiškai, paėmėjas pirmumo teisę praranda.

3.5. Jei paėmėjas išlipa iš automobilio trumpalaikio sustojimo metu (degalinė, WC, Kelių policija ir pan.) ir paskui vėl įlipa į tą patį automobilį, jo pirmumas išlieka.

3.6. Dviem dalyviams važiuojant automobiliu kolonoje, įsėdęs vėliau laikomas paimtuoju tik tada, kai jo automobilio sustojimą lemia pirmojo dalyvio automobilio veiksmai. Kitu atveju automobiliai laikomi nepriklausomais, ir pirmumas išlipant priklauso tik nuo išlipimo momento.

Tai, kas išdėstyta šiame skyriuje, galioja ir tuo atveju, jei automobilyje (kolonoje) susitinka daugiau negu du varžovai.

4 DALIS

KRONIKA, INFORMACIJA

4.1. Judėdamas varžybų trasa dalyvis privalo rašyti kroniką.

Kronikoje užrašoma:

- starto laikas;
- įsėdimo į automobilį laikas;
- automobilio markė;
- išlipimo vieta;
- išlipimo laikas;
- laikas ir vieta, kur aplenkė varžovą (buvo aplenktas);
- konkretaus kontrolinio lipduko užklijavimo laikas;
- visų, prieš tai kontroliniame punkte pasižymėjusių dalyvių, atvykimo laikai.
- poilsio pradžia ir pabaiga (žr. 9 skyrių);
- finišo laikas.

Kronikos neturėjimas traktuojamas kaip taisyklių pažeidimas.

4.2. Kontroliniuose punktuose dalyviai užklijuoja lipdukus, kurių klijavimo vietos iš anksto nurodytos.


Dažaniausiai lipdukas klijuojamas ant miesto ar kaimo įvažiavimo ženklo. Jei nurodytas miesto ar kaimo įvažiavimo ženklas (-ai) yra ne ant nurodyto kelio, o šone (pvz. miestelis yra šalia plento ir į jį veda daugiau nei vienas keliukas jungiantis miestelį su pagrindiniu plentu), tuomet atsižymima ant to įvažiavimo ženklo, kuris yra ant pirmo nusukimo į miestą/kaimą.

Lipduke nurodoma:

- dalyvio numeris;
- užklijavimo laikas;
- neišnaudotas poilsio laikas.

4.3. Lipdukai klijuojami vienas po kitu, iš viršaus žemyn, pagal atvykimo tvarką.

4.4. Lipdukas patvirtina, kad dalyvis pravažiavo nurodytą kontrolinį punktą.

Dalyvio lipduką užklijuoti kitiems asmenims draudžiama.

4.5. Jei lipdukas neužklijuotas, tas trasos ruožas laikomas neįveiktu ir dalyvis pašalinamas iš trasos.

4.6. Jei varžybos vyksta ir kitose laiko juostose, tai laikas visur rašomas Lietuvos.

5 DALIS

PASITRAUKIMAS IŠ TRASOS, AVARIJOS SIGNALAS, KONTROLINIS LAIKAS, SANKCIJOS UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

5.1. Pasitraukimas iš trasos.

5.1.1. Pasitraukimas iš trasos gali būti tiek savanoriškas, tiek ir priverstinis.

5.1.2. Savanoriško pasitraukimo atveju dalyvis automatiškai iškrenta iš varžybų ir užima paskutiniąją vietą.

5.1.3. Vietos tarp savanoriškai pasitraukusių dalyvių neskirstomos.

5.1.4. Pasitraukdamas iš trasos dalyvis privalo tai pažymėti kronikoje.

Pasitraukimas iš trasos laikomas priverstiniu, kai dalyvis susižaloja, įvyksta automobilių avarija, teikia medicinos pagalbą, jį ilgai užlaiko Kelių policija, ir dėl kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo dalyvio.

5.1.5. Kai kuriais ypatingais atvejais arbitras gali pripažinti dalyvį priverstinai pasitraukusiu, jei pasitraukimas ir nebuvo pažymėtas kronikoje.

5.1.6. Priverstinai pasitraukusiam, dalyviui skiriama vieta, kurią jis užėmė pasitraukimo momentu. Skirstant vietas finiše, ta vieta neskiriama kitam dalyviui.

5.2. Avarijos signalas (sustabdymas ekstra atveju)

5.2.1. Dalyviams sustabdyti ekstra atveju naudojamas sutartas gestas - horizontaliai išskėstos rankos.

Draudžiama duoti signalą be reikalo, taip pat jį pravažiuoti.

5.3. Kontrolinis laikas

5.3.1. Skelbiant trasą prieš varžybas nustatomas kontrolinis laikas.

5.3.2. Dalyvis, nesuspėjęs įveikti trasos per nustatytą laiką, laikomas savanoriškai pasitraukusiu iš trasos ir turi kuo greičiau atvykti į finišą arba pranešti apie savo buvimo vietą.

Neišėjimas į trasą prilyginamas pasitraukimui.

5.4. Sankcijos už taisyklių pažeidimus

Už šių taisyklių pažeidimus dalyvis baudžiamas šiais būdais:

- įspėjimu;
- griežtu įspėjimu;
- pašalinimu iš trasos;
- laikinu diskvalifikavimu;
- visišku diskvalifikavimu.

Įspėjamas dalyvis už nedidelius taisyklių pažeidimus (dėl nedėmesingumo ir pan.)

Griežtas įspėjimas duodamas dalyviui už rimtesnius taisyklių pažeidimus, neturėjusius rimtų pasekmių.

Pašalinimu iš trasos dalyvis baudžiamas už grubius taisyklių pažeidimus. Tai reiškia pašalinimą iš varžybų nuo pažeidimo momento.

Jei keli dalyviai pašalinami iš trasos, vietos jiems neskiriamos.

Laikinas diskvalifikavimas (iki 1 metų) reiškia ir pašalinimą iš trasos, ir draudimą dalyvauti varžybose nustatytą laiką. Diskvalifikuojama už ypač rimtus nusižengimus arba antrą kartą pašalinus iš trasos už tą patį pažeidimą.

Visiškas diskvalifikavimas reiškia draudimą dalyvauti VAK organizuojamose varžybose iki gyvos galvos. Dalyvis visiškai diskvalifikuojamas, jei vėl buvo pastebėtas darant nusižengimą, už kurį jau buvo laikinai diskvalifikuotas.

Dalyvis visiškai diskvalifikuojamas iškart, jei jis pavogė transporto priemonę.

5.4.2 Sankcijų skyrimas ir jų panaikinimas.

5.4.2.1.Dalyvis turintis tris įspėjimus arba du įspėjimus už tą patį pažeidimą, arba griežtą ir paprastą įspėjimus gali būti pašalintas iš trasos.

5.4.2.2.Jei įspėtas dalyvis du kartus dalyvavo be įspėjimų, seni įspėjimai panaikinami.

5.4.2.3.Po pašalinimo iš trasos arba laikinai diskvalifikavus, visi įspėjimai taip pat panaikinami.

6 DALIS

APRIBOJIMAI, DRAUDIMAI

6.1. Išėjimas į trasą prieš savo starto laiką baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.2. Naudojimasis bet kurios rūšies maršrutiniu visuomeniniu transportu baudžiamas pašalinimu iš trasos.

Naudojimasis taksi baudžiama laikinu diskvalifikavimu.

6.3. Balsavimas svetimoje pozicijoje ir kiti tyčiniai pirmumo taisyklių pozicijoje pažeidimai baudžiami pašalinimu iš trasos. Jei tai atsitinka dėl nedėmesingumo - baudžiama perspėjimu.

6.4. Dalyvavimas varžybose neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių medžiagų baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.5. Tyčinis varžovų dezinformavimas baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.6. Policijos, kelių tarnybų ir pan. imitavimas baudžiamas nuo pašalinimo iš trasos iki diskvalifikavimo.

6.7. Prašymas policijos sustabdyti automobilį baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.8. Vairuotojo prašymas neimti varžovo baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.9. Policijos užsiundymas ant varžovo baudžiamas diskvalifikavimu.

6.10. Važiavimas trasa savo ar statytiniu transportu baudžiamas diskvalifikavimu.

6.11. Statytinių naudojimas transporto priemonei stabdyti ar lipdukui klijuoti, baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.12. Fizinės jėgos vartojimas varžovo ar vairuotojo atžvilgiu (išskyrus savigyną), o taip pat grasinimas baudžiamas diskvalifikavimu.

6.13. Transporto priemonės pagrobimas baudžiamas visišku diskvalifikavimu.

6.14. Nesportinis elgesys (keiksmai, dažnas vedamojo mušimas ar komandos draugo skriaudimas, automobilio ir trasos teršimas bei pan.) baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.15. Pavojingas balsavimas, gresiantis avarine situacija, baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.16. Avarinio signalo pravažiavimas ir jo davimas be reikalo baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.17. Svetimų lipdukų nuėmimas laikomas dezinformacija (taisyklė netaikoma važiuojančiam paskutiniu).

6.18. Pinigų davimas vairuotojui vertinamas kaip kyšis ir baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.19. Dvejeto judėjimas atskirai (išskyrus judėjimą kolonoje) baudžiamas pašalinimu iš trasos.

6.20. Judėjimas trasa arbitro transportu, negrįžtant į ankstesnę poziciją, o taip pat arbitro pagelbėjimas dalyviui sustabdyti automobilį baudžiamas dalyvio pašalinimu iš trasos.

6.21. Kronikos nebuvimas baudžiamas įspėjimu.

6.22. Nepranešus apie pasitraukimą, baudžiama įspėjimu (iki griežto).

6.23. Sudarymas situacijos, grėsiančios vedamojo sveikatai, baudžiamas įspėjimu, griežtu įspėjimu ar pašalinimu iš trasos.

7 DALIS

PORŲ VARŽYBOS

7.1. Dvejeto važiavimas skirtinguose automobiliuose leidžiamas tik tuo atveju, kai tie automobiliai juda kolona, ir dalyviai gali periodiškai vienas kitą matyti. Jeigu ši taisyklė pažeidžiama, dvejetas turi imtis priemonių kontaktui atstatyti.

7.2. Dvejetas trasoje užima vieną poziciją, nustatomą pagal vieno dalyvio padėtį (pasirinktinai). Be to, leidžiama balsuoti po vieną tuo pačiu metu skirtingose vietose, bet nuvažiuoti vienam negalima.

7.3. Atvykimo į kontrolinį punktą laiku laikomas momentas, kai atvyksta paskutinis dvejeto narys.

8 DALIS

POILSIS (REST) DAUGIADIENĖJE TRASOJE

8.1. Skelbiant varžybų trasą daugiadienėse varžybose, taip pat paskelbiamas ir laikas poilsiui (REST).

8.2. Tas laikas gali būti nedalomas arba dalijamas į iš anksto organizacinio komiteto nustatytą dalių skaičių (2, 3, 4) paties dalyvio, pasirinktinai.

8.3. Poilsio laiko pradžią ir pabaigą būtina užrašyti į kroniką.

Įrašyti į kroniką "atbuline data" neleidžiama.

8.4. Jei paskutinė poilsio laiko dalis neišnaudota, tai jis pridedamas prie faktinio finišo laiko, atidedant finišą vėlesniam laikui.

Įrašęs į kroniką poilsio pradžios laiką, dalyvis neturi teisės judėti trasa, iki bus įrašyta, kad poilsio laikas baigėsi.

8.5. Poilsio metu dalyvis gali važinėti bet kur ir bet kokiu būdu (autostopu, visuomeniniu transportu ir arbitro transportu). Tačiau, įrašas apie poilsio laiko pabaigą turi būti įrašomas toje pačioje vietoje, kur ir prasidėjo.

Pasibaigus poilsio laikui, draudžiama važiuoti automobiliu, sustabdytu poilsio metu.

Poilsio metu pirmumo teisė pozicijoje neišlieka.

9 DALIS

ARBITRAŽAS

9.1. Arbitrais gali būti nedalyvaujantys tose varžybose asmenys ar iš anksto paskirtas organizacinio komiteto teisėjas. Jei tokio arbitro nėra, juo gali būti ir organizacinio komiteto paskirtas patikimas dalyvis.

9.2. Arbitras gali važiuoti varžybų trasa autostopu arba asmeniniu transportu (jei pats nedalyvauja).

9.3. Arbitras gali įspėti dalyvį arba pašalinti jį iš trasos už taisyklių pažeidimus.

9.4. Į arbitro pareigas įeina taisyklių laikymosi kontrolė, kontrolinių punktų ir kronikų tikrinimas, būtina pagalba dalyviui, dalyvių konsultavimas trasos ir taisyklių klausimais.

9.5. Arbitras turi sustoti, dalyviui davus ženklą.

9.6. Važiuoti asmeniniu arbitro transportu, prašyti jo pagalbos stabdant automobilį draudžiama.

9.7. Dalyviui ilgai užtrukus dėl arbitro kaltės, ilgai teikiant arbitrui techninė pagalbą ar be pagrindo pašalintas iš trasos dalyvis laikomas priverstinai pasitraukusiu.

9.8. Jei dalyvis nesutinka su arbitro sprendimu, jis turi teisę teikti apeliaciją generaliniam VAK arbitrui.